Web-site Development Localizations Bug report Feedback

Cuộc thi "Gắn trang web của bạn"

trang web của chúng tôi tham gia của Microsoft cạnh tranh "Gắn trang web của bạn". Những người chiến thắng được xác định bởi số phiếu mở.

Hãy bỏ phiếu cho trang web của chúng tôi!

Để bỏ phiếu, người ta phải có một khoản Facebook hoặc tài khoản LiveID.

Cảm ơn bạn đã bình chọn!

 

Giúp chúng tôi lên đường bình chọn - nếu bạn nói với người khác về chúng tôi, chèn nút này để bỏ phiếu:

Trong những tin tức chúng tôi đã thông báo rằng Internet Explorer 9 người dùng có thể dùng đến một số các tùy chọn bổ sung trang web của chúng tôi - gắn các trang web vào thanh desktop hoặc taskbar. Tìm hiểu thêm ...© 2009-2011 Stealth. Trang web © 2010-2011 Web-studio Seorim. Dự án này và trang web không liên kết với Tổng công ty HTC.
Localized version developed in collaboration with Join | Bug report