Web-site Development Localizations Bug report Feedback
Nhận đăng ký và đăng nhập

Khi đăng ký tại trang web của chúng tôi, bạn sẽ có thể đăng bài tại diễn đàn của chúng tôi và để được tiếp cận với một số chức năng quản lý:

  • Tải về HTC Home và Metro Home bản địa hoá của bạn để vào trang web
  • Tham gia vào làm việc trong nhóm dịch trang web của chúng tôi.

Để có được đăng ký, vui lòng vào đây trang, và để đăng nhập, click vào đây link.

Xem thêm thông tin về bản địa hoá: chương trình bản địa hóa, trang web bản địa hóa.© 2009-2011 Stealth. Trang web © 2010-2011 Web-studio Seorim. Dự án này và trang web không liên kết với Tổng công ty HTC.
Localized version developed in collaboration with Join | Bug report